(330) 249-9254      
603-244-5839 info@vizetercume.net
+90 232 425 4943
Vize Tercüme
Ana Sayfa
Vize Tercüme
Hakkýmýzda
Vize Tercüme
Baþvuru Formlarý
Vize Tercüme
Gerekli Evraklar
Vize Tercüme
Vize Ülkeleri
Vize Tercüme
Seyahat Sigortasý
Vize Tercüme
Ýletiþim


  Almanca Tercüme
-----
Almanya Vize

  707-799-4260
-----
Amerika Vize

  Ýngilizce Tercüme
-----
Avustralya Vize

  262-854-7483
-----
Avusturya Vize

  8652276393
-----
Belçika Vize

  9088224634
-----
Bulgaristan Vize

  Danca Tercüme
-----
Danimarka Vize

  Fransýzca Tercüme
-----
Fransa Vize

  (956) 301-9002
-----
Hollanda Vize

  Ýngilizce Tercüme
-----
Ýrlanda Vize

  719-535-7407
-----
Ýspanya Vize


Tercüme Videolarý

Ýzmirde vize ve tercüme iþleri,
DENVER LTD. ®2405140168 firmasýna ait
VÝZE TERCÜME BÜROSU
sayesinde yýllarýn profesyonelliði ile hizmetinizde.

Vize baþvurusu ve konsolosluk için tercüme iþlemlerinizi kolaylaþtýrmak ve Ýzmir'de iDATA üzerinden yapabileceðiniz Almanya ve Ýtalya vizesi, Ýzmir'de VFS Global üzerinden yapabileceðiniz Avusturya vizesi, Belçika vizesi, Bulgaristan vizesi, Danimarka vizesi, Fransa vizesi, Hollanda vizesi, Ýrlanda vizesi, Ýspanya vizesi, Ýsveç vizesi, Malta vizesi, Norveç vizesi, Polonya vizesi, Yunanistan vizesi, Teleperformance TLS Contact üzerinden yapabileceðiniz Ýngiltere Vizesi ve Ankara ya da Ýstanbul'daki konsolosluklar üzerinden yapabileceðiniz Amerika vizesi ile burada listelenmeyen diðer ülke vizelerinin ilgili konsolosluklar ya da vize baþvuru merkezlerine yapýlacak baþvurularýnda size yardýmcý olmak üzere yeminli tercümanlar, göçmenlik avukatlarý ve yurt dýþý eðitim danýþmanlarýndan oluþan uzman personeli ile hizmetinizdedir.

Firmamýza teslim ettiðiniz tercüme iþleriniz daima hedef dile ana dili düzeyinde vakýf kiþilerce yapýlýr ve son kontrolden geçirilir. Örneðin Ýngilizce'ye çevirilen metniniz, ana dili Ýngilizce olan bir redaktör tarafýndan okunup düzeltildikten sonra size teslim edilir. Türkiye'deki okullarda öðretilen yabancý dil seviyesiyle yapýlan tercümeler, o dili ana dili olarak konuþan bir tercüman tarafýndan yapýlacak çeviri kalitesine asla eriþemez! Nitekim bugün Turizm sektöründe, hatta 5 yýldýzlý otellerin çoðunda acemi ve ucuz tercümanlarýn çevirmiþ olduðu tanýtým kitapçýklarý hala kullanýlmakta ve bunlarý okuyan yabancýlar için eðlence ve alay konusu olmaktadýr. Firmanýzýn prestiji söz konusuysa ucuz tercüme hizmetlerinden sakýnýn!

Denver Ltd. - (844) 351-6735, çeviri iþini uzun yýllardan beri profesyonel olarak yapmakta olan ve lisan bilgileri edindikleri yurt dýþý eðitim ve tecrübeleriyle pekiþmiþ tercümanlar tarafýndan kurulmuþ olan, çeviri, tercüme ve danýþmanlýk þirketidir. 2007 yýlýnda kurumsallaþmýþ olan firmamýz, 23 yýlý aþkýn bir zamandan beri ABD, Almanya, Avustralya, Hollanda, Ýngiltere, Ýsveç, Kanada ve Türkiye baþta olmak üzere dünyanýn çeþitli ülkelerindeki resmi ve özel kuruluþ ve organizasyonlar için tercüme hizmetleri saðlamaktadýr.

Tercüme yapmak profesyonellerin iþidir.
Amatörlerin, hobi olarak çeviri yapanlarýn, yabancý dil öðretmenlerinin ya da yabancý dil bilen sekreterlerin eline emanet edilmemelidir!

Sadece hatasýz olmakla kalmayýp, pýrýl pýrýl ve akýcý bir dille hazýrlanmýþ bir tercüme iþinin üretilmesi, ucuz fiyatlarla mümkün deðildir. Ancak bazen bu gerçeðin farkýna vardýðýnýzda iþ iþten geçmiþ olabilir.

Türkiye’de “tercüman” mesleki ünvaný, avukatlýk ya da doktorluk mesleklerinde olduðu gibi yasalar altýnda koruma altýna alýnmýþ deðildir. Bu da demek oluyor ki, yeterli seviyede dil bildiðine "kendince" ikna olmuþ olan herkes tercüman olduðunu iddia edebilir. Ardýndan, uzmanlýk gerektiren bir metin önlerine getirildiðinde, býrakýn çevirebilmeyi, tam ve doðru olarak anlamakta bile zorlanacak bir dil seviyesinde olmalarýna raðmen kendilerine tercüme bürosu dahi açabilirler.

O YÜZDEN SÝZÝ UYARIYORUZ UCUZ TERCÜME HÝZMETLERÝNDEN SAKININ!

Size vize alacaklarýna dair %100 garanti veren kiþi veya firmalardan da sakýnýn! Bu piyasadaki 23 yýllýk tecrübelerimize dayanarak söylüyoruz: Sadece dolandýrýcýlar böyle bir yaklaþým izlemekte ve umut tacirliði yapmaktadýrlar. Unutmayýn, sadece konsolosluðun belirlediði þartlarý taþýyan ve bunlarý belgeleyebilen kiþiler vize alabilir. Bunun dýþýndaki her türlü yaklaþým dolandýrýcýlýktýr, suçtur ve cezai yaptýrýmlara tabidir.

Hazýrladýðýmýz dosyalarýn kendilerine “uzman” diyen bir çok danýþmanlýk bürosundan daha kýsa sürede ve baþarýlý bir þekilde neticeleneceðini garanti ederiz! Bu taahhüdümüz, tabi ki vize alacaðýnýzýn 100% garantisi þeklinde yorumlanmamalýdýr. Vize baþvurunuzun baþarýlý bir þekilde neticelenmesindeki birinci þart, sunduðunuz belgeler ile vize verilmeye elveriþli olduðunuzu ispat etmenizdir. Bunun da yolu, doðru evraklarý sunmanýn yaný sýra, bu evraklarýn seçici bir yaklaþýmla tanzimi ve konsolosluk yetkililerinin baþvurunuz üzerinde olumlu bir karar vermelerini saðlamak doðrultusunda uygun açýklama ve tercümelerinin eklenmesi þeklindedir.

Þimdi siz, vize alabilecek sosyo-ekonomik þartlarý taþýdýðýnýz halde bu durumunuzu doðru yansýtabilecek evraklarý sunmadýðýnýz ya da vize baþvuru süreci ve kurallarý konusunda tecrübesiz olduðunuz için vize baþvurunuza boþu boþuna ret mi alacaksýnýz, yoksa Denver Ltd. ®Konsolos Tercüme firmasýndan danýþmanlýk desteði alarak güvenle ve kendinizden emin bir þekilde vize baþvurunuzu yaparak olasý maðduriyetlerinizi bertaraf mý edeceksiniz?

Tekerleði yeniden icat etmenize gerek yok. 23 yýllýk tecrübemizle biz bu iþi sizin için çok kolay bir hale getirebiliriz.

Ýngilizce Tercüme
-----
Ýngiltere Vize

 

Ýbranice Tercüme
-----
Ýsrail Vize

 

Ýsveçce Tercüme
-----
Ýsveç Vize

 

Almanca Tercüme
-----
Ýsviçre Vize

 

(626) 219-0737
-----
Ýtalya Vize

 

(985) 772-3551
-----
Kanada Vize

 

Ýngilizce Tercüme
-----
Malta Vize

 

831-613-1660
-----
Meksika Vize

 

(813) 408-5777
-----
Norveç Vize

 

Lehce Tercüme
-----
Polonya Vize

 

(847) 719-7416
-----
Yunanistan Vize

 


Vize Haberleri

 

 

    2295358552
info@vizetercume.net
+90 232 425 4943